Instalacje transportu biomasy


Uczestniczymy również w realizacji projektów na potrzeby energii odnawialnej, obejmujących budowę nowych, a także modernizację istniejących instalacji transportu i dozowania biomasy do spalania indywidualnego lub współspalania z paliwami konwencjonalnymi w komorze paleniskowej kotła.

Biomasa jest najstarszym i najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Zaliczają się do niej odpadki z gospodarstwa domowego oraz pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Innymi słowy, biomasa to cała materia organiczna istniejącą na ziemi, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. W skład biomasy wchodzą resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa oraz odpady przemysłowe i komunalne.

Biomasa jest trzecim co do wielkości na świecie naturalnym źródłem energii.

Przenośniki w instalacjach transportu biomasy

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem układów transportu mechanicznego (transport pionowy i poziomy) biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci zrębków, peletów, brykietów i innych. Części te składają się na specjalistyczny ciąg technologiczny od placu składowania do układu podawania paliwa do komory paleniskowej kotła.

W naszych projektach dla instalacji transportu biomasy znalazły zastosowanie powiązane ze sobą systemy transportu: przenośnik taśmowy (podajnik taśmowy), przenośnik zgrzebłowy (podajnik zgrzebłowy), przenośnik ślimakowy (podajnik ślimakowy), w końcu podajnik wibracyjny, które tworzą spójny ciąg technologiczny. Urządzenia te przystosowane są do pracy w układzie nadciśnieniowym lub bezciśnieniowym, a ponadto spełniają wymogi dla urządzeń pracujących w atmosferze wybuchowej wg ATEX.

Ostatnie lata w energetyce przebiegają pod hasłem limitów CO2, które podnoszą koszty produkcji energii. Unia Europejska sugeruje współspalanie biomasy.

Biomasa staje się coraz popularniejszą alternatywą dla węgla i innych paliw kopalnych. Wykorzystanie biomasy jako paliwa jest atrakcyjne z powodów ekologicznych i ekonomicznych.

Biomasa to organiczny produkt fotosyntezy. Przy jej spalaniu nie następuje tak duża emisja dwutlenku siarki jak przy spalaniu węgla, a bilans dwutlenku węgla jest równy zeru – przy spalaniu biomasy wytwarza się go tyle, ile wcześniej spalane rośliny zużyły w procesie fotosyntezy. Jako paliwo do kotłów najczęściej wykorzystuje się biomasę w postaci drewna i jego odpadów, słomy, peletów oraz specjalnie uprawnianych roślin energetycznych.

Instalacje transportu biomasy do kotłów z miejsca ich składowania wykonujemy pod indywidualne potrzeby klienta – od etapu koncepcji, poprzez projekt instalacji, jej produkcję, aż po montaż i uruchomienie.

Każdy rodzaj biomasy ma swoje określone właściwości. W celach energetycznych wykorzystywane są drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. Biomasa suchsza i bardziej zagęszczona ma większą wartość jako paliwo. Przykładem wartościowego paliwa jest brykiet produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych. Paliwo uszlachetnione, np. brykiet, pelety drzewne, powstaje w procesie suszenia, mielenia i prasowania biomasy, a koszty ogrzewania tego rodzaju paliwem są niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym.

Biomasa występuję w trzech stanach skupienia – stałym, gazowym, ciekłym. Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Człowiek może go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji:

  • energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,

  • energii cieplnej w przystosowanych kotłach,

  • energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych.

Warto podkreślić, że wykorzystując metan, będący jednym z gazów cieplarnianych, zapobiega się jego emisji do atmosfery. A im mniej gazów cieplarnianych w atmosferze, tym mniejsze natężenie efektu cieplarnianego i tym mniej niekorzystnych zmian klimatu związanych z globalnym ociepleniem.